Disclaimer

Disclaimer Protein2GO

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.protein2go.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten eventueel besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Protein2GO zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Protein2GO niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Protein2GO garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Protein2GO wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Protein2GO is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Protein2GO.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Protein2GO links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Protein2GO worden aanbevolen. Protein2GO aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Protein2GO niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op www.protein2go.nl worden getoetst aan een aantal criteria.

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Protein2GO te mogen claimen of te veronderstellen.

Protein2GO streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Protein2GO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Protein2GO behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Responsible disclosure
Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als u een beveiligingsprobleem ontdekt, vragen wij u deze zo snel mogelijk aan ons te melden.

Als u een kwetsbaarheid ontdekt, maak hier dan geen misbruik van. Door bijvoorbeeld:

  • Het plaatsen van malware;
  • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directorylisting of screenshot);
  • Veranderingen aan te brengen in het systeem;
  • Het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen;
  • Het gebruik van het zogeheten ‘bruteforcen’ om toegang tot systemen te verkrijgen;
  • Het gebruik van denial-of-service aanvallen of social engineering.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.